DSI som markedsmodner

Den Sociale Investeringsfond modner markedet for sociale effektinvesteringer ved at skabe større incitament til og øge tilgængeligheden for offentlige myndigheder, sociale investorer, civilsamfund og velfærdsleverandører til at anvende sociale effektinvesteringer. DSI’s markedsmodning bidrager både til at forberede fondens egne investeringer samt markedet for sociale investeringer generelt.

Vi driver socialeinvesteringer.nu, som er et samlingssted med erfaringer og værktøjer, der skal gøre det muligt for endnu flere at anvende sociale effektinvesteringer til at skabe bedre velfærd.


Fokusområder for DSI’s markedsmodning

DSI’s markedsmodning tager afsæt i fondens formål og strategi og er fokuseret mod de investeringsområder, som Folketinget har udpeget for DSI. Konkrete samarbejder indgås ud fra en vurdering af potentialet til at udvikle investeringer, der indfrier DSI’s investeringskriterier og/eller bidrager væsentligt til modning af markedet for sociale investeringer.

 • Samarbejde med offentlige myndigheder om at udvikle sociale investeringer gennem design af kontrakter, betalingsmodeller og evalueringsdesign
 • Samarbejde med velfærdsleverandører for at afsøge, om sociale investeringer kan bidrage til en mere bæredygtig forankring af deres indsatser.
 • Modne investeringsprodukter og engagere sociale investorer i udbredelsen af sociale investeringer
 • Udbrede kendskabet til sociale investeringer hos offentlige myndigheder gennem brede synlighedsaktiviteter for eksempel konferencer og oplæg
 • Skabe større incitament til at anvende sociale investeringer i levering af velfærdsindsatser fx statuslige resultatpuljer eller lokale investeringspuljer
 • Foretage foranalyser, evaluere igangværende investeringer og formidle internationale erfaringer, som bidrager til at modne markedet

Socialeinvesteringer.nu

Hvis du vil finde erfaringer og værktøjer til sociale investeringer, så gå til socialeinvesteringer.nu

Henvendelser

Vi bidrager altid gerne med rådgivning og dialog om sociale investeringer, om du er offentlig myndighed, potentiel investor eller samarbejder om offentlige services som leverandør eller andet – så kontakt os på mail: dsi@dsi.dk eller telefon: 21 54 93 17

DSI’s markedsmodningsaktiviteter


 • Resultatpuljer i Danmark

  En resultatpulje flytter fokus fra aktiviteterne i indsatserne til resultaterne, og den flytter den primære risiko fra puljeejer til den part, der finansierer igangsættelsen af indsatsen.

  Læs mere

 • Understøtte kommuners omstilling til Housing First

  Det overordnede formål med partnerskabet er at understøtte, accelerere og sikre høj kvalitet i kommunernes omstilling til Housing First, så færre mennesker lever i hjemløshed.  

  Læs mere

 • Sociale effektinvesteringer som bæredygtig forankring

  I samarbejde med Mind Your Own Business (MYOB) er DSI i gang med at undersøge, om sociale effektinvesteringer kan bidrage til en mere bæredygtig forankring af deres aktiviteter. Med iværksætteri som omdrejningspunkt engagerer MYOB 13-19-årige drenge i udsatte positioner i hele landet.

  Læs mere

 • Investering i anbragte unges overgang til voksenlivet

  DSI arbejder for, at lave en investering, der skal sikre at anbragte unge får adgang til kontinuerlig hjælp og kvalificeret støtte, så de lykkes godt ind i voksenlivet med adgang til job/uddannelse, bolig og relationer.

  Læs mere

 • Forebyggelse af stress blandt børn og unge

  I forlængelse af tidligere investeringer i evidensbaseret stressbehandling undersøger DSI mulighederne for at udbrede Åben og Rolig-indsatsen blandt børn og unge. Åben og Rolig er et succesfuldt stressforebyggende kursus, som er udviklet til voksne, der med fordele kan udbredes til den yngre målgruppe.

  Læs mere

 • Startblokken – Idrætten skaber livsbaner

  Med den dens nationale infrastruktur af lokale foreninger og professionelle klubber kan idrætten være med til at styr-ke de unges livsduelighed, motivation og muligheder, der på sigt kan få flere af dem i arbejde, praktikophold, eller uddannelse. For at fremme dette har DSI indgået et partnerskab med Dansk Idrætsforbund (DIF) og EnactLab.

  Læs mere

 • Forebyggelse af svær overvægt og type-2 diabetes sammen med Diabetes Prevention Investment Lab

  Samarbejdet har til formål at understøtte dialogen med kommuner, investorer og andre beslutningstagere med fokus på at skalere igangværende investeringer samt udvikle idéer og projekter, der vil kunne accelerere udvikling og implementering af nye investeringer inden for diabetesområdet.

  Læs mere

 • Investering i forebyggelse af recidiv 

  DSI arbejder for at lave en investering, der skal forebygge recidiv blandt unge varetægtsfængslede og indsatte i landets fængsler og hjælpe den enkelte med at finde fodfæste i samfundet efter løsladelse fra arrest eller fængsel.

  Læs mere

 • Peer partnerskabet

  I partnerskab med Peer Partnerskabet, der er etableret af SIND og Det Sociale Netværk, undersøger DSI, hvordan sociale investeringer kan være med til at forankre og udbrede peer-indsatsen Vejen til Hverdagslivet til gavn for flere psykisk sårbare.

  Læs mere

 • Evaluering af DSI’s første investeringer

  På vegne af DSI har PwC udarbejdet en evaluering af fondens første fem investeringsprogrammer.

  Læs mere

 • Konference: Sociale investeringer – nu og i fremtiden

  Sammen med Social- og Boligstyrelsen afholdte Den Sociale Investeringsfond konferencen: ”Sociale investeringer – nu og i fremtiden” den 25. oktober 2023. Konferencen havde til formål at sætte fokus på forskellige aspekter af sociale investeringer.

  Læs mere

 • Analyse af private borgeres muligheder for at investere i sociale effektinvesteringer

  Konsulentvirksomheden Dalberg har for DSI foretaget en analyse af private borgeres muligheder for at investere i sociale effektinvesteringer som et alternativt og bæredygtigt investeringsprodukt.

  Læs mere

 • Analyse af potentialet i sociale investeringer i offentligt arbejdsmiljø

  DSI indgik i foråret 2022 et udviklingspartnerskab med Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø med det formål at afsøge mulighederne for sociale investeringer i offentligt arbejdsmiljø. Som en del af partnerskabet har NFA partnerskabet gennemført en analyse af sygefravær, arbejdsmiljørisici og helbredsforhold for de største offentlige jobgrupper på social- og sundhedsområdet.

  Læs mere

 • God start på familielivet

  I partnerskab med Projekt God Start på Familielivet, der består af Østifterne, Familieambulatoriet på Amager og Hvidovre Hospital, Mary Fonden og Dansk Center for Mindfulness, har vi undersøgt, hvordan sociale investeringer kan forankre og udbrede en styrket indsats til sårbare gravide familier.

  Læs mere

 • Tre kommunale udviklingspartnerskaber

  I partnerskab med Holbæk, Svendborg og Guldborgssund Kommune, undersøger DSI, hvordan sociale investeringer kan være med til at løse tre centrale velfærdsudfordringer, som kommunerne selv har valgt.

  Læs mere

 • Behandling til voldsudsatte familier

  I partnerskab med Aarhus Kommune, Rådet for Sociale Investeringer i Aarhus Kommune, Dialog mod Vold og Den Sociale Kapitalfond, undersøger DSI mulighederne for at tilbyde voldsbehandling gennem sociale investeringer.

  Læs mere

 • Forebyggelse af svær overvægt og type-2 diabetes

  I partnerskab med Forebyggelsesalliancen, der består af Steno Diabetes Copenhagen og Sjælland, Aarhus Kommune og Novo Nordisk Fonden, undersøger DSI erfaringer med forebyggelse af udvikling og forværring af svær overvægt og type-2 diabetes.

  Læs mere

 • Bekæmpelse af ungdomshjemløshed

  I partnerskab med Hjem til Alle alliancen, der består af Bikubenfonden, Ungdommens Røde Kors, Danmarks Almene Boliger, Høje-Taastrup, Roskilde, Aarhus og Københavns Kommune, undersøger DSI mulighederne for at bekæmpe ungdomshjemløshed gennem sociale investeringer.

  Læs mere

 • Baselinemåling af markedet for sociale investeringsprogrammer i Danmark

  Oxford Research har sammen med Realize for DSI foretaget en baselinemåling af markedet for sociale investeringsprogrammer i Danmark.

  Læs mere