Investering i hjemløshed

hjemløs, udsat, sårbar, hjælp

Ikast-Brande Kommune og Den Sociale Investeringsfond (DSI) indgår aftale om en investering i hjælp til hjemløse borgere med udgangspunkt i Housing First.

Formålet med investeringen er at sikre en stabil livssituation for de hjemløse og udsætningstruede borgere i Ikast-Brande Kommune gennem en Housing First indsats.

Ikast-Brande Kommune har ikke mange hjemløse, og de har derfor vanskeligt ved at løfte en intensiv og specialiseret indsats til denne målgruppe grundet begrænset kompetence blandt de fagprofessionelle.

Indsatsen er målrettet de hjemløse borgere i Ikast-Brande Kommune, som har det særligt svært, og som har brug for en fokuseret indsats for at blive hjulpet videre i deres liv. Indsatsen er baseret på Housing First metoden CTI og borgerne modtager indsatsen i ca. ni måneder. Indsatsen betyder, at de normale barrierer for hurtig behandling og intensiv indsats, minimeres via klare aftaler mellem de relevante parter. Formålet er at imødekomme borgerens behov for en hurtig og effektiv indsats, der støtter borgeren i at bevare ophold i egen bolig samt sikre, at den nødvendige støtte til dette leveres, særligt i den kritiske overgangsfase fra forsorgshjem til egen bolig.

Resultatmål
Mindst 80 % af de borgere som visiteres til indsatsen (16 af de 20 rekrutterede borgere) fuldfører forløbet med deltagelse gennem alle 9 måneder.
Mindst 80 % af de borgere, som forud for indsatsen start havde et væsentligt herbergsforbrug (>30 dage over 6 måneder inden indsatsens start), har mindre end 6 dages ophold på et herbergshjem pr. 6. måned i opfølgningsperioden som løber i 3 år fra indsatsens start.
Mindst 60 % af de borgere, som forud for indsatsen start ikke havde et væsentligt herbergsforbrug, lykkedes med at nedbringe deres forbrug af bostøtte – defineret som, at de får ingen eller lidt bostøtte i opfølgningsperioden (3 år).