Understøtte kommuners omstilling til Housing First

Formål og samarbejde

Det overordnede formål med partnerskabet er at understøtte, accelerere og sikre høj kvalitet i kommunernes omstilling til Housing First, så færre mennesker lever i hjemløshed.  

Partnerskabet har fokus på den lokale omstilling i kommunerne i form af fokus på kompetenceopbygning og organisering, så der skabes et solidt grundlag for lokal forankring. Partnerskabet har samtidig fokus på at dele viden om resultater og erfaringer fra Housing First-investeringerne – både internt og eksternt.  

Partnerskabet

Partnerskabet består af Den Sociale Kapitalfond Effekt (SKF), Hjem til Alle Alliancen (HTA) og Den Sociale Investeringsfond (DSI), som alle tre er organisationer, der arbejder for at mindske antallet af mennesker i hjemløshed. Det er også tre organisationer, som har forskellige kompetencer og profiler, hvorfor deres roller i partnerskabet også er forskellige.  

HTA tilfører dybdegående viden om hjemløseområdet og organisatorisk ekspertise til partnerskabet. HTA hjælper både DSI og SKF i forberedelsen og dialogen med kommunerne samt i selve udarbejdelsen af aftalerne om sociale effektinvesteringer. HTA bidrager med at afsøge hvilke støttebehov, der eksisterer i den pågældende kommune og understøtter tilvejebringelsen af relevant viden og erfaringer ud fra kommunernes behov. HTA kan ligeledes bidrage til at understøtte udviklingen af kommunernes organisering af Housing First-indsatser, samt understøtte de særlige udfordringer som de enkelte kommuner står overfor. Når investeringerne er igangsat bidrager HTA med faglig sparring omkring indsatsen og organiseringen i kommunerne. Når investeringer afsluttes kan HTA bidrage med sparring og udvikling til kommunernes fremtidige organisering af indsatsen.  

DSI er ansvarlig for at udvikle, drive og indsamle resultater fra fondens sociale effektinvesteringer på hjemløseområdet. I disse investeringer vil det, som udgangspunkt, være mellemstore og store kommuner, som har ressourcer til at levere indsatsen med kommunens egen medarbejdere. Kommunerne forpligter sig til at implementere Housing First-metoden ved at opkvalificere medarbejdere og foretage organisatoriske ændringer, der understøtter arbejdet med metoden.  

SKF er, på samme måde som DSI, ansvarlig for at udvikle, drive og indsamle resultater fra SKF’s sociale effektinvesteringer på hjemløseområdet. SKF’s investeringer har som udgangspunkt fokus på mindre og mellemstore kommuner, hvor eksterne leverandører leverer indsatsen. I disse kommuner vil der stadig være behov for hjælp til en hensigtsmæssig omorganisering som HTA kan bidrage med at etablere. I det tilfælde, at en stor kommune skulle ønske at indgå i en social effektinvestering med SKF og en privat leverandør, har SKF dog ligeledes ret til at indgå i et sådant partnerskab. 

Forløb

Status: I gang
Start: Januar 2024 –
Afsluttes:

Om partnerskabet

Parter:

Den Sociale Kapitalfond Effekt, Hjem til Alle Alliancen og Den Sociale investeringsfond 

DSI’s rolle:

DSI er ansvarlig for at udvikle, drive og indsamle resultater fra deres sociale effektinvesteringer på hjemløseområdet. I disse investeringer vil det, som udgangspunkt, være mellemstore og store kommuner, som har ressourcer til at levere indsatsen med kommunens egne medarbejdere. Der er ingen finansielle forpligtelser for DSI eller de andre parter ved at deltage i partnerskatbet. 

Målgruppe:

Mennesker i hjemløshed 

Aftaledokumenter

Partnerskabsaftale (pdf)

Kontakt

Emil Overgaard Bruhn  
Konsulent
E-mail eob@dsi.dk
Tlf. +45 20 57 49 70