Kommunale udviklingspartnerskaber

Den Sociale Investeringsfond (DSI) søger tre foregangskommuner, der ønsker at indgå partnerskaber om at udvikle og implementere et socialt investeringsprogram for at løse en velfærdsudfordring, I vælger.

I vil modtage finansiering, rådgivning og hjælp til at udvikle og implementere investeringsprogrammet, for at vi sammen kan vise, at sociale investeringsprogrammer kan styrke den kommunale velfærd og forankre virksomme indsatser.

Sociale investeringsprogrammer er en ny tilgang til at løse velfærdsudfordringer. Vi har derfor kort opsummeret, hvad I som kommune kan få ud af at indgå et udviklingspartnerskab med DSI, og hvad det på den anden side vil kræve af jer at deltage.

Er et partnerskab noget for os?
Kan I genkende disse situationer, er sociale investeringsprogrammer måske interessante for jer:

  • Vi er visionære med vores løsninger på velfærdsudfordringer og ser gerne, at de ikke kun løser problemer nu og her, men peger ind i fremtiden.
  • Vi ønsker at arbejde mere forebyggende, men har svært ved at sætte indsatser i gang, der først forbedrer livskvalitet og kommuneøkonomien efter en årrække med store udgifter
  • Vi ønsker at arbejde helhedsorienteret, men har svært ved at arbejde på tværs af forvaltningsgrænser eller med region og stat.
  • Vi ved, hvad der skal til for at løse en udfordring, men har ikke midler til at tilbyde indsatsen til alle relevante modtagere.

I valget af de tre kommuner prioriterer DSI kommuner, der kan opstille en stærk foreløbig investeringscase. I skal dokumentere en central velfærdsudfordring i kommunen, og hvilke sociale og økonomiske resultater en investering kan skabe. Samtidig skal I give bud på mulige effektfulde indsatstyper, der kan løse udfordringen.

Der er ansøgningsfrist 1. maj 2021. Vi forventer, at udviklingsforløbene igangsættes medio maj.


Hvad får vi ud af et partnerskab?
DSI understøtter udviklingsforløbene gennem tre faser. Vi hjælper med at kvalificere jeres investeringscase ved at konkretisere jeres velfærdsudfordring og præcisere målgruppe og visitationsproces, at udvikle business cases, beregne afledte økonomiske gevinster og sikre, at et kontraktgrundlag kommer på plads. Vi tilknytter også en ekstern evaluator til partnerskabet, for at kan skabe læring om, hvordan vi bedst udvikler og implementerer sociale investeringsprogrammer i jeres og andre kommuner.

Som en af de tre foregangskommuner skal I ikke afholde udgifter til udviklingen af det sociale investeringsprogram. For at lykkes med at udvikle en investering, der giver mening i jeres kommune, skal I til gengæld afsætte tid og medarbejderressourcer. Derudover:

  • Tildeles kommunen 300.000 kr. som et engangsbeløb til dækning af projektledelse og øvrige relevante medarbejderes deltagelse i projektaktiviteter.
  • Dækker DSI udviklingsomkostninger fx til udarbejdelse af business case, resultatmål, juridisk bistand mv.
  • Involverer DSI førende faglige eksperter på området, så I får større viden om effekterne af arbejdet med målgruppen.
  • Finansierer DSI en procesevaluering af partnerskabet, der skal understøtte og skabe læring om udviklingen og implementeringen af sociale investeringsprogrammer i kommunen.
  • Stiller DSI en investeringsgaranti til hver kommune på maksimalt 5 mio. kr., under forudsætning af et vellykket udviklingsforløb, til investering i det sociale investeringsprogram i kommunen.


Hvis I ønsker at følge udviklingen af de tre investeringsprogrammer, kan I ansøge om at indgå i et følgepartnerskab, der giver jer viden om og klæder jer på til indgå i udbredelsen af investeringerne.

Mulighed for at forbedre velfærd og styrke den kommunale økonomi
I et socialt investeringsprogram sættes en indsats i gang for at skabe større livskvalitet for en målgruppe i jeres kommune. Samarbejdets parter har samtidig fokus på, hvordan den større livskvalitet kan forbedre kommunens økonomi. Vi arbejder altså med at koble større livskvalitet til direkte eller afledte gevinster på kommunes budget.

Koblingen mellem sociale og økonomiske resultater gør det muligt for investorer at give kommuner penge til at sætte nye indsatser i gang. Skaber investeringsprogrammet de forventede resultater, tilbagebetales en andel af kommunens økonomiske gevinster som en risikopræmie til investor. Skaber investeringsprogrammet mod forventning ikke de ønskede resultater, betaler kommunen ikke.

I bedste fald løser vi en svær udfordring, der både forbedrer velfærden og styrker kommunens økonomi. I værste fald bliver I klogere på, hvad der skal til for at skabe den ønskede forandring med minimal økonomisk risiko.


Kort om DSI
Folketinget etablerede sammen med KL og Danske Regioner DSI i december 2018 med formålet om at modne og udvikle et marked for sociale investeringsprogrammer i Danmark.

Fondens arbejde består i at udvikle og udbrede indsatser på en række store velfærdsområder for herigennem at skabe bedre liv, mindske offentlige udgifter og danne grundlag for nye offentlige og private investeringer i velfærd.

Fonden investerer inden for fem politisk valgte investeringsområder; udsatte børn og unge, trivsel, forebyggelse af livsstilsygdomme, arbejdsmiljø og ind på arbejdsmarkedet.

DSI har en startkapital på 78 mio. kr., herunder 28 mio. kr. i en udviklingsfond og 50 mio. kr. i en investeringsfond.

DSI har erfaringer med at udvikle sociale investeringsprogrammer i Danmark, bl.a. målrettet unge i hjemløshed, mennesker, der lider af stress og voldsramte familier.