DSI som investor

Vores tilgang til investeringer

Vi investerer i veldokumenterede indsatser, som skaber et bedre liv for den enkelte og samtidig en økonomisk gevinst for både myndigheder og investorer.

11

Investeringer

49,5

Mio. kr. investeret

5

Investeringsområder

DSI har tilpasset sociale investeringer til den danske velfærdsmodel, hvilket bl.a. betyder, at vi både investerer i indsatser, hvor myndigheden selv er leverandør og indsatser, hvor private er leverandører. Vi har opbygget ekspertise i at identificere strukturelle og økonomiske barrierer for at levere forebyggende indsatser på tværs af forvaltninger og sektorer – og hvordan sociale investeringer kan bidrage til at overkomme disse barrierer. Forebyggende indsatser kan ofte forhindre yderligere komplikationer og udgifter i fremtiden. Et eksempel er investeringer i forebyggelse af senkomplikationer af type 2-diabetes, så den enkelte undgår hospitalsindlæggelser og invaliderende konsekvenser af komplikationer, der vil skabe et mere omfangsrigt behov for hjælp og en forringet livskvalitet. Det giver både en høj menneskelig værdi, og det skaber også en økonomisk værdi, fordi mennesker der trives bedre har mindre brug for hjælp og støtte fra velfærdsstaten. Vi investerer aktivt og langsigtet og benytter vores ekspertise og viden til at sikre bedst mulige resultater for borgerne, myndigheder og investorer. Som statslig fond har DSI en central rolle i forhold til at bygge bro mellem velfærdssamfundet og investeringsverdenen. Vi arbejder med sociale investeringer ved at etablere partnerskaber og samarbejder på tværs, som kan løfte sig over barriererne og skabe menneskelig og økonomisk gevinst. På den måde bidrager vi med en omstilling og modernisering af velfærdsstaten, så flere får en chance i livet, og hvor vi samtidig bruger pengene klogere og skaber økonomiske gevinster.

Vi arbejder med tre typer af investeringer

Samarbejde med DSI

Investeringsområder

DSI som investor (A3)

Interessetilkendegivelsesskema

Vil du vide mere generelt om sociale investeringer, så gå til socialeinvesteringer.nu

Lokal

Lokale investeringer

Lokale investeringer er centrale for at modne markedet og opbygge kapacitet til at arbejde med sociale investeringer. De demonstrerer potentialet, fremmer den offentlige investeringstænkning og understøtter samtidig etableringen af kommunale og regionale fyrtårne for sociale investeringer.

Skalering

Skalering af lokale investeringer

Sociale investeringer er en økonomisk model, der med enkelte greb kan tilpasses lokale forhold og dermed muliggøre en skalering fra en kommune til fx ti kommuner.

tvaersektorielle

Tværsektionelle investeringer

Folketinget kan anvende sociale investeringer i politiske aftaler, hvor man ønsker at styrke indsatsen over for en bestemt målgruppe ved at give midler til udbredelse af indsatser til bestemte målgrupper eller håndtering af bestemte udfordringer gennem sociale investeringer.
I England har man haft stor succes med at tiltrække private investeringer ved at afsætte statslige investeringsmidler i fonde med krav om, at midlerne skal geares med private midler.

Investerede beløb

49,5 mio. af DSI’s midler
7,5 mio. i private underskudsgarantier
31,5 mio. fra offentlige myndigheder

Porteføjle

11 investeringer
8 rådgivnings- og udviklingspartnerskaber

Specialisering

Investeringer i forebyggelse samt at overkomme økonomiske barriere herfor

Portefølje

Den Sociale Investeringsfond har både i antal og bredde den største portefølje af sociale investeringer i Danmark. Vores
portefølje hviler på fem brede velfærdstemaer, der er politisk bestemt; trivsel, udsatte børn og unge, livsstilssygdomme, arbejdsmiljø og ind på arbejdsmarkedet.
Med sociale investeringer kan man investere i alt fra indsatser med et mål om øget beskæftigelse til forebyggelse af et liv i hjemløshed med evnen til at blive i egen bolig og nærme sig uddannelse og arbejdsmarked som mål. Hvad enten målene er relativt enkle eller mere komplekse, vil de, såfremt målet bliver nået, skabe bedre liv og bedre økonomi på tværs af sektorer.
Med andre ord har sociale investeringer altid en dobbelt bundlinje.
I DSI investerer vi både i udbredelse af bedre velfærd til en stor gruppe af mennesker, fx i evidensbaseret stressforebyggelse,
og i højt specialiserede indsatser til fx hjemløse, hvor målgruppen er lille, men hvor de menneskelige og økonomiske omkostninger er store, hvis problemerne ikke bliver løst.

Lov og årsrapporter

Den Sociale Investeringsfond er etableret som en del af aftalen om satspuljen for 2018, og lovforslaget (L 56 Lov om Den Sociale Investeringsfond), der etablerer fonden, blev vedtaget i Folketinget i december 2018.

Læs lovteksten her
Law of The Social Investment Fund

Årsrapporter

Årsrapport_2021
Årsrapport 2020
Årsrapport_2019